Privacy Statement

Privacyverklaring

Informatie over onze organisatie en over onze website

Benegas verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Wij verstrekken deze Privacyverklaring om u te informeren over de aard van de gegevens die wij online bij u verzamelen en over hoe wij gebruik maken van dergelijke gegevens. Op deze website zijn de Nederlandse wetten van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd inzake geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

Benegas Light is een geregistreerd handelsmerk van Benegas. Benegas is onderdeel van de DCC Group Plc

Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee een specifieke individuele persoon kan worden ge├»dentificeerd, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers (“Persoonlijke Gegevens”). Indien u tijdens uw bezoek aan deze site producten of goederen bestelt, deelneemt aan een wedstrijd, of andere informatie aan ons verstrekt, dient u wellicht uw Persoonlijke Gegevens aan ons verstrekken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Indien u ervoor kiest om ons uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken, zullen deze gegevens worden gebruikt om de informatie, producten of diensten te verstrekken die door u worden verlangd of waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, en om met u te communiceren omtrent deze doeleinden, of voor enige andere doeleinden zoals gesteld op het tijdstip waarop de gegevens werden verzameld, dit onder voorbehoud van de voorkeuren die u toentertijd aangaf.

Als u zich bijvoorbeeld op een nieuwsbrief abonneert, worden uw e-mailadres en andere contactgegevens door ons uitsluitend verzameld voor doeleinden van het versturen van deze nieuwsbrief, tenzij wij u hebben verzocht om uw gegevens te mogen gebruiken voor marketing- of andere doeleinden, en u daarmee heeft ingestemd. Wanneer er een vergoeding betaald moet worden voor een product of dienst, dan worden uw gegevens ook gebruikt voor facturatie doeleinden.

Bewaring van gegevens

De gegevens worden bijgehouden zolang uw abonnement geactiveerd is, zodat wij daadwerkelijk contact met u kunnen opnemen. Daarna wordt het geanonimiseerd. Wij zullen geen andere gegevens over u verzamelen dan die hierboven werden beschreven.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date gehouden?

Wij verbinden ons ertoe om u te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde accuraat en up to date worden gehouden. Wij kunnen echter uitsluitend wijzigingen aanbrengen in uw Persoonlijke Gegevens indien u ons daarvan op de hoogte stelt. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te allen tijde op de hoogte te stellen van onjuistheden of wijzigingen in uw Persoonlijke Gegevens. Gelieve ons via de consumentenservice te informeren inzake wijzigingen of onjuistheden in uw Persoonlijke Gegevens, waarbij u ons de nodige informatie dient te verstrekken om u te kunnen identificeren, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Beveiliging

Wij waken erover dat alle aangeleverde Persoonlijke Gegevens veilig worden bewaard, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij nemen de passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of onthulling, ongeoorloofde wijziging of onwettige vernietiging of accidenteel verlies van Persoonlijke Gegevens te voorkomen.

Openbaarmaking van en internationale overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

Benegas zal niet overgaan tot het verkopen of anderszins vrijgeven van uw Persoonlijke Gegevens aan derde partijen om hen in de mogelijkheid te stellen om hun producten en diensten aan u te verkopen. Om onze diensten te kunnen verlenen is het echter mogelijk dat wij uw Persoonlijke Gegevens moeten delen met andere bedrijven binnen Benegas, DCC Group Plc en/of met derde partijen die in onze naam instaan voor de verwerking van gegevens.

Aangezien Benegas internationaal actief is, kan dit inhouden dat uw gegevens worden doorgezonden naar andere landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onder alle omstandigheden zullen wij echter de nodige stappen ondernemen om te verzekeren dat uw Persoonlijke Gegevens hetzelfde niveau van beveiliging genieten als binnen de EER, en deze gegevens op een veilige manier worden bewaard en enkel worden gebruikt in overeenstemming met uw instructies en voor de doeleinden die wij aan u hebben medegedeeld op het tijdstip van de verzameling van de gegevens.

Wij behouden ons ook het recht voor om uw Persoonlijke Gegevens openbaar te maken waar dit vereist is door de Wet, of wanneer wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te vrijwaren en/of om ons te kunnen houden aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk vonnis, een verzoek van een regulator of eender welke andere rechtszaak die aan ons wordt betekend. Indien Benegas het voorwerp zou worden van een overname of een acquisitie, dan kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Direct marketing

U zult van ons regelmatig marketingcommunicaties ontvangen waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn, dit in overeenstemming met de door u voordien aangegeven marketingvoorkeuren. Indien u niet langer dergelijke marketingcommunicaties wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de consumentenservice om uw opt-out rechten uit te oefenen, of volg de instructies op die vervat zijn in elke marketingcommunicatie.

Site Traffic Informatie en Cookies

Servers binnen Benegas en servers gehost door derden buiten de Europese Economische Ruimte houden automatisch data bij over uw bezoek aan onze site, op basis van uw IP-adres. Deze informatie identificeert u niet als individueel persoon, maar identificeert de computer of een ander apparaat dat door u wordt gebruikt om de website te bezoeken. De door onze verzamelde informatie wordt gebruikt om na te gaan waar ter wereld de site wordt bezocht, teneinde een ideale dekking te verzekeren, en ook om een click stream analyse te maken, waardoor wij beter inzicht krijgen in het websitegebruik.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zgn. ‘cookies’, automatisch worden gedownload op uw computer. Cookies stellen ons in de gelegenheid om u een betere online-ervaring te bieden, door het feit dat de website op deze manier weet dat u deze site reeds eerder hebt bezocht, en in sommige gevallen uw voorkeuren kan opslaan, zodat uw bezoek beter gepersonaliseerd kan worden. Cookies helpen ons ook bij het analyseren van het profiel van onze bezoekers. Cookies dienen niet ter identificatie van de individuele gebruiker, maar identificeren uitsluitend de computer die wordt gebruikt om de site te bekijken. Het kan daarbij gaan om sessiecookies, die worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, en/of om permanente cookies die gedurende een langere periode op uw computer worden bewaard.

Raadpleeg voor meer informatie hierover onze Cookie Statement

Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org. Deze link leidt naar een andere website die opent in een nieuw venster. Benegas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.aboutcookies.org.

Vragen omtrent uw persoonlijke gegevens

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring of omtrent de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, of indien u uw gegevens wenst te wijzigen, gelieve een email te sturen naar de consumentenservice info@benegas.com of stuur ons een brief per post op het volgende adres: Benegas, Zuiderzeestraatweg 1 3882 NC Putten Nederland

Kinderen

Benegas verzamelt niet met opzet persoonlijke gegevens van kinderen.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt door ons regelmatig getoetst en wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij plaatsen alle updates op deze internetpagina. Door het blijven gebruiken van deze privacyverklaring na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen geeft u aan dat u met dergelijke wijzigingen akkoord gaat. Deze beleidslijn inzake privacy werd voor het laatst ge├╝pdatet in oktober 2012.

Hyperlinks

Onze website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle vallen en die niet gedekt zijn door deze privacyverklaring. Indien u gebruik maakt van de verstrekte links om andere sites te bezoeken, kunnen de beheerders van dergelijke sites uw gegevens verzamelen, die dan door hen zullen worden gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaring, die kan verschillen van de onze. Wij raden u aan om de privacyverklaringen door te nemen op de andere door u bezochte websites.